آخرین سطر شب

آخرین سطر شب

هنوز در تن این گاه گاه

بی خیال زجه واره هایم را مشکوک تر می کنم

و آن گاه که خاطره ای در پستوی غسال خانه ها

می میرد

من هم

کمانه های خیال را می شویم

در پس چراغهای شب

ترس از روز زمزمه می شود

و من هر روز در پس آخرین سطر شب

پیاله های عشق را پر می سازم

/ 0 نظر / 32 بازدید