درد زيبا

دردی است زیبا

درد اندیشه های ضخم خورده

دردی که زبانم فلج است

از گفتن خوبی ها

خوبی هایی که تلخترین احساسات

 را می شکافد

از دیوار سخت تنهایی

/ 0 نظر / 7 بازدید