دمی با سهراب

سهراب با چشم کثیف هم می توان

دنیا را جور دیگر دید

سهراب یادت رفته بود آن چشمه را معرفی کنی

از یاد برده بودی که بعد از تو چشمه ها خشک می شوند

دیگر نه چشمی می ماند

نه چشمه ایی که چشم را با آن شست

سهراب برگرد و بگو آن چشمه کجاست

چشمهایم کثیف اند

زمین و زمان دهکده آلوده شده

راستی سهراب

یادت رفته بود کسانی دست ندارند

بیچارگان چشمهایشان را با کدامین دست 

با کدامین آب چشمه بشویند

سهراب من چشمانم کثیف مانده است

می گردم به دنبال آب

سالهاست می گردم

ولی هنوز چشم من

چشم من که هیچ

میلیاردها چشم کثیف مانده است

 

/ 0 نظر / 4 بازدید