جدال

شيطاني که زير خودکارم است

کالبدي که او از من مي شکافد

انديشه ايي بي بنياد دارد

اشتياق و شورش

بي اساس و وارونگي است

جنگ است ميان خودکار و شيطان

جنگ تا پيروزي است اين جنگ

/ 0 نظر / 8 بازدید