در انتظار مرگ

چه وقت است تنگ

نیست مرا لحظه ایی درنگ

چه پای است لنگ

توانی نیست مرا

 که روزی بودم همچو پلنگ

چه تلخ است انگ

که می کردم به هر دوست داد و دنگ

چه سخت است سنگ

که می کوبد بر سرم همچو هونگ

چه سم است صدای بنگ

که خورد بر گوش من ِ جفنگ

چه درد است طعم خوش چنگ

که می زد برای این الدنگ

چه مرگ است قشنگ

حیف که نمی آید به سرعت فشنگ

/ 0 نظر / 3 بازدید