جستجوی حق

می دهم از خود کمی بال به یار

می کنم از دوست کمی مهر شکار

می شنوم از نیک به دولت بهین

می رسم از هر نشان زور به کین

کو فکنم کوهی ار به کام

کو بدهم جامی از کف به بام

جور و جفا کم کن ای رادمرد

گور سرد بخرامان راه مبند

در دولت مرگ پسند

کم گوی و به کم در نبند

بی در و پیکر تر از این جهان

     یافت کم کن و راه بجوی آسان

/ 0 نظر / 3 بازدید