نوروزتان فرخنده باد

فرارسیدن جشن نوروز این ابرجشن ِ کُهن ِبوم زادمان بر شما ایرانیان نیک اندیش فرخنده و ایدون باد.

و با امید به اینکه با نابودی اهریمنان و پایندگی ایران شاهد پیروزی روز افزون ایران و ایرانی بر پلکان ترقی باشیم.

باشد تا سال جدید با شناختی از آیین و فرهنگ و تاریخ برترمان همراه باشد و با پاس داشتن ملیتمان جهانیان را به سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون سازیم.     آریانا قطعه سنگی بر روی آب.

/ 0 نظر / 4 بازدید