شب و سکوت

شب و سکوت،این دو چه زیبایند،زیباتر از آنند که مبادا بشکنم این دو یار را چه بی خوابند این شب و آن سکوت،جدایی این و آن سببش را من بود،باری منم که با غوغاهایم شب و سکوت را جدا ساختم.

/ 0 نظر / 4 بازدید