هنگام بوسه

به هنگامه ای که دیدمت

از اول این بار

که از همهمه ی آنان

در عجب بوده باشم

بوسیدمت

و این بافته ی خیال

که هر سان می پندارم

رستنم را نزدیک

و رفتنم را آسان.....

تر نکرد

چشمی که هر دم

یاد تو را می شست

/ 0 نظر / 27 بازدید