روزگار

صبح و ظهر و شب، اینها تداومند

صحبت از زمان دارند

تکرار هستند

تکرار در معنی کلمه.

تکرار در محتوای وجود نیستند

تکرار را تکرار ببینیم تکرار دیده می شود

گر وسعت وجود اینها را با صنعت وجود خود بسازیم

دیگر تکرار نیستند

هر ثانیه اش پدیده ایی نو و شگرف است.

/ 0 نظر / 4 بازدید