آخر

عمرکشان حرفه ايي باز دوريشان تنگ است

     آخرين ریل قطار رو به تباهي باز است

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

در قلب زمانم نشسته به تماشای خرمن پنجره رو به آسمان در پی درک ستاره ها ...