صلت اشک

 

صلت اشک

مستمند عشق را

ستایش 

که در گاه واره ی مرگ 

هر روز را به ندای تبسم

صلت اشک می کند

می فشارد پای

بر صبر جان کاه خویش

اما زمان در ورته ای سخت

می بوسد عزای عشق را

و حسرت می شود

وحشت دائم یک رسم

/ 0 نظر / 68 بازدید