...که دیگر نیست

دیوار خاطره ها

چه بی پروا

پروانه های پرتو بهانه ها را پر دادم

که اینک تبسم بایدم

بر دیواری مفلوک

با خزه ها همسان

چینه هایم

ایستاده اند به حق راست

اما 

ترک در مغز وجودم

می رقصد

تا فراخنای خیال

پنجره ای

طاقچه ای

گلدانی

و...

که دیگر نیست.

/ 0 نظر / 26 بازدید