امان

بگذاريد مگس ها بليسند بگذاريد گرگها تکه هاي حرفهايم را تکه تکه کنند

اميد خرد کردن ديگري را از گرگها نگيريد

بگذاريد بي رنگها هم دوست داشته باشند تا رنگي را انتخاب کنند

/ 0 نظر / 3 بازدید