احترام

احترام بزرگ و کوچک نمی شناسد

هزاران کوچکان دیده ام که از هزاران بزرگان بیشتر می دانند

تقدم بزرگ و کوچک برای چیست؟

مگر بزرگان، کوچکان نبوده اند؟

پس بزرگی و کوچکی به سن و اندازه و سپیدی و سیاهی مو نیست

بلکه به دانش و اندوخته هاست

هر پیری به ضمه ی سپیدی مو بزرگ نیست

هر خُردی هم به دال سیاهی مو خام و کال نیست

هر که دانشش بیش باشد پیر است و بزرگ

     نه هر که مویش سپید باشد بزرگ است و پیر

/ 0 نظر / 3 بازدید