حرص يا قناعت

وقتی نرم نرم سیطره ی وجود انسانها را حرص می زند ورق٬ قناعت را در کدامین تن بباید جست؟

در تنی که پر از فساد است؟

در تنی که پر از عشق آلوده به گناه است؟

در تنی که ورق ورق جسم و جانش را حرص می زند ورق؟

در تنی که سوگواران حرص اشک را می خورند؟

در تنی که سیه روزان به دنبال شب می گردند؟

در تنی که کودکان پستان به دهان به دنبال شیر می گردند؟

....

نیست آدمی که حرص حرص را نخورد.

/ 0 نظر / 6 بازدید