حکم نفس

سهم تن از درد

اینکه سرشارم از احساس 

و از گریه لبریز

جای گله ای نیست

تو که با عشق  

دمیدی روحت را

و شدی از رگ گردن نزدیکتر

تو بگو

چرا حکمِ نفس، خون 

و 

سهم تنم از درد

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید