جدال بوسه با سيلی

گرتو بزنی مرا

بوسه بر دستان تو خواهم زد

زیرا که می دانم این دست

دست تو نیست

بلکه گوهر نادان توست

ابلیسی در وجود توست

پس بیشتر بزن مرا

من هم با بوسه های فراوان بر دستانت

هم تورا می سازم

هم ابلیس تو را ناتوان

/ 0 نظر / 3 بازدید