نبرد سکوت

به راستی باید با کدام زبان

نوشت خشم خوش خدا را

و با چه کس باید طنین آزار تن را 

نبرد خواهد گفت

این چه بودنم را با که بودنم به نظاره می نشینم

و از شاخساران کردار 

می گسترانم تهوعی از سکوت 

/ 0 نظر / 21 بازدید