شاليزار غم

آهاي طوطيان منقار بر هم مکوبيد

پلکهايتان را مچرخانيد

تخمه را دور بريزيد

من دلم سوخته است

خاک درونش را باد برده است

عشق را کشته است

     طوطيان تخمه هاي آفتابگردان دلم را بشکنيد

/ 0 نظر / 3 بازدید