بی انجام

برق تبر درخت شکن

به مزار سوخته ی کهنه ایی می تابد

در شبانگاهان گورسگی که دارد می خموشد دیرپا

چگونه در احساس گریستن چکاوکی

     می توان به انتظار ایستاد؟

/ 0 نظر / 6 بازدید