مردن بهتر از عمر کردن(شايد خام باشد)

همه وقت به فکرم

فکرهایم

ذهنیاتم

به یک چیز همیشه حلقه می زنند

شاید تو عاشق باشی

ولی من عاشق ترم

کومه های ترک خورده ای که

عمری نکرده اند

یا مردابی که از تلولوی زیاد خشکیده است

چکاوکهای مرده

آسمانی تاریک

همه یک چیزاند

به یک چیز آویخته شده اند

هیچ کس نمی داند

هیچ کس نمی داند

که مردن بهتراز عمر کردن است

/ 0 نظر / 4 بازدید