در برین راهی که به تباهی سر دارد

رو به آسمان در تاریکی

کوچک نوری چشم به آخر دارد

من نیم آن نور

شاید کومه گلینی که دارد

می ترکد از درد

چشم به آخرت دارد