ارتفاع خیلی روشن است

حوریان و خوریان کور دیده می شوند

سوگند بر غنچه ایی نشکفته

بیداد از خفقان تنهایی می کند