رنجشی دارم از عموم

طرفداران سفت سموم

کاری کنید یاران

کنیم بیرون سموم را از عموم