درين شب بلند

درين ظلمت بي پايان

درين بودگاه بي بوته

واي که چقدر بيدارم

واي که چقدر دلتنگم

و اينجا پر از چشم است

چشمهاي درشت و ريز

امان و صد امان که دلم از چشم هم بيذار است