عمرکشان حرفه ايي باز دوريشان تنگ است

     آخرين ریل قطار رو به تباهي باز است