همگي پي کار رفتند

از من و تو وا رفتند

بي کس و کار شدند

بي خانه و سامان شدند

هر که سوي ياري برفت

خاموش و بي ريا از ما برفت