در زبانم جمله ايي مي بينم

او را خاموش و سرد مي بينم

بر گونه هايش قرمزي را مي بينم

مي خواهد بگويد

من بي تو هيچ چيز را نمي بينم