چه بادي مي وزد چه باراني مي بارد بر

آسمان خانه ي متروک تنهايي من