و چه تنهاست انگشتانم

و چرا در اين همه سيلاب دوست تنهايم