سر به دامان کدامین کس باید گذاشت

سر به صحرای کدامین مُلک باید گذاشت

بس کن ای دل غمساز من

سر به سامان جنون باید گذاشت