دردی است زیبا

درد اندیشه های ضخم خورده

دردی که زبانم فلج است

از گفتن خوبی ها

خوبی هایی که تلخترین احساسات

 را می شکافد

از دیوار سخت تنهایی