بیدارتر از آنیم

که بی خواب یاریم

گرفتارتر از آنیم

که بی تاب یاریم

هر دم به دری می زنیم

با اینکه بی کس و کاریم