عشق،

 دوست داشتن نیست.

 عشق، به هم پیوستن دو چیز و دو کس نیست.

عشق یکی شدن است،

 پیوند بدون گسستن است،

عشق یک تکه است

     عشق، دیگری نمی شناسد