جوانم و با جوانی در ستیز

گرفته ام به سویش خنجری تیز

مواظبم باش ای جوانی

نکنی مرا در جوانی بی چیز