در سر سرای لولیان شوخ شهر آشوب

با کدامین کس بباید سخن را راست گفت

در کریمان صفای رندان شهر آشوب

با کدامین کس بباید سخن را کاست گفت