این کوته گه، دیرینه است

تا دارد مرا آواره است

کوی من و یاران من

از بیخ و بن فرسوده است