آبی دریا نرم و بی صداست

زمانش خفتگی است

    هنگامش خشمناکی ست

زردی دریا

بی هیچ رنگی تو

پریشانی چرا؟