یار یارا

صبح شادا

بیش زحالا

نزد من آ

یار یارا

برون آ

زین خفته گاه

ترسم کین سودا

ببرد ما را

چه بادا

که بی خانه و بی رویا

خفته کند مارا