گردگوشه ی این دل شکسته ی خراب

سرکرده ی این حباب بی آب

خفته و پریشان و بی تاب

برده است غم را زین گنداب