اندیشه هایم سست و بی صدا

دردهایم سرد و بی انتها

زندگی ام بی رنگ و بی صفا

چه کنم که باید کنم زندگی

در این جهان پرخشم و پرصدا