شرم کنید زکردار بد خود

بیاموزید پندار خوب

تا شوید رستگار و محبوب