گاهی می پندارم چه هستم و کیستم

ولی می دانم که هستم و چیستم

گاهی موجودی والا

گاهی موشکی چموش

گاهی خوار و پست

گاهی آنقدر خوب که از بودنم مغرور

گاهی آنقدر بد که خاک زیرم زشت