بر سر در خانه ی خراب دل من نوشته است:

هر آنکو که ندارد عشق

برگردد و بداند و بعد بیاید با عشق