ای انسان برخیز و بگشای

بگشای سینه ات را و بیاسای

کین دنیا ندارد ظلم با تو

بل هر گذرش دارد عشق با تو