گوشهایم خالی از عشق

چشمهایم بی نصیب از عشق

دل را می برم به درگاه عشق

شاید از بر آن شود وجودم سرشار از عشق