شب است و سیاهی من

شب است و سوزناکی من

عشق است و فراغی من

دردی است این میان

میان من و درد من