یکی را می شناختم

یکی را می دانستم

یکی را می خواندم

یکی را می پنداشتم

یکی را می رهاندم

کاش می شد

همه را می انباشتم

     می ساختم و می داشتم