کمی علف سبز

کمی شبنم سرد

کمی قرمزی رز

می انبارم

که شاد باشم

ز شوق این عشق بی ترنم